وکیل کیفری و وکیل خانواده

وکیل کیفری

جرم جعل مهر

اگر شخصی از مهر شخصی دیگر استفاده کند در چه حالت جرم جعل صورت میپذيرد؟

در این مورد مرتکب مهر دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌ دهد ,یعنی آن را ذیل سند و نوشته به کار می‌برد.

Advertisement

به این ترتیب این مورد شامل وقتی که وی صرفا با نشان دادن مهر که متعلق به فرد مهمی است به دیگری به این نتیجه مورد نظر که مورد نظر خود مورد اعتماد نشان دادن خود می‌رس نمی‌شود.

اصل مهم در تحقق جرم جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر و احتمال ضرر است بنابراین هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگری به کار می‌رود این قابلیت را نداشته و در واقع برای آن منظور سندیت نداشته باشد جعل مهر محقق نمیشود.

Advertisement

مثل اینکه شاگرد یک مغازه بقالی بر روی حکم وزارت شخص دیگری که تایپ شده و بنا است به امضای رئیس جمهور برسد ,مهر صاحب مغازه بقالی را بدون اجازه وی بزند , در این مورد امکان اینکه دیگران از این سند به اشتباه افتاده و فریب بخورند و نیز عنصر ضرر محتمل, وجود ندارد در واقع سندیتی برای این نوشته متصور نمی باشد بنابراین ظاهراً جعل مهر در اینجا محقق نمی شود.

ایا صرف صرف ساختن فیزیکی مهر جرم جعل تحقق میابد یا باید از ان استفاده کرد؟

در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه قانون گذار در بخش انتهایی ماده۵۲۳ از به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن سخن گفته باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری به شرط برخورداری از عنصر روانی یعنی قصد جا زده شدن آن به عنوان اصل است.

Advertisement

البته به دلیل عدم تعیین مجازات برای آن نمی‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد ,, در صورتی که می توان کسی را به صرف ساختن مهر دیگری محکوم و مجازات کرد که قانونگذار در ماده دیگری برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد که از قبیل آنچه که راجع به جرم جعل احکام یا امضا یا مهر دستخط مقام دولتی آورده است.

که در این مورد در ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ یافت می شود البته برای تشخیص معنی و مفهوم « جرم مهر »باید به ماده ۵۲۳ مراجعه کرد و آن را اعم از ساختن یا به کار بردن مهر دیگری دانست یعنی در واقع ماده ۵۲۳ می تواند به ما در تفسیر سایر مواد قانونی کمک کند

Advertisement

امکان اعمال کیفیات مخففه در تعدد و تکرار چگونه است؟؟

در خصوص اعمال کیفیت مخففه در تعدد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تعدد جرم در صورت وود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .

Advertisement

در صورت اعمال کیفیت مخففه در تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح ذیل عمل می شود :

الف) چنان‌چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

Advertisement

ب)چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

وکیل خانواده

وکیل طلاق

چگونه زوجه میتواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟

طبق ماده قانون مدنی ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

Advertisement

تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر و حرج مذکور در دادگاه ثابت گردد دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

Advertisement

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد یکی از موارد عسر و حرج که قانون گذار به آن اشاره دارد تبصره ۲ ماده ۷۳۰ می باشد که مقرر می دارداعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ایتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. اعتیاد باید به گونه ای باشد که به اساس زندگی خلل وارد نماید یا اعتنیاد به گونه ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید یا اعتیاد به گونه ای باشد که قابل ترک نباشد.

برای اثبات اعتیاد شوهر دادگاه معتاد را به پزشکی قانونی می فرستد اما در خیلی از مواقع نتیجه خیلی مثبتی به دست نمی آید و شخص معتاد با ترفند هایی از معتاد بودن نتیجه آزمایش جلوگیری می کند. یکی از راه های موثر و مفید در اثبات اعتیاد شوهر آزمایش تار موی اوست که درصد خطای آن خیلی کم است و در اغلب مواقع نتیجه مثبت می دهد . راهکار دیگر برای اثبات اعتیاد شوهر شهادت شهود و یا سبقه متبری شدن در کمپ و ترک او می باشد.

Advertisement

در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل خانواده برای طلاق با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

Share This Story

Get our newsletter